Регистрация предприятий, ООО, СПД, ЧП, фирм, адвокат – Киев, т. +38 067 232 42 70

Âëàäèìèð Åëü÷åíêî íàçíà÷åí ïîñëîì Óêðàèíû â Ðîññèè

Âëàäèìèð Åëü÷åíêî íàçíà÷åí ïîñëîì Óêðàèíû â Ðîññèè

Ïîñîë Óêðàèíû â Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè Âëàäèìèð Åëü÷åíêî âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ Ïðåçèäåíòîì Óêðàèíû â Êèåâå 2 èþëÿ 2010 ã.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *