Реєстрація підприємств, ТОВ, СПД, ПП, фірм, адвокат – Київ, т. +38 067 232 42 70

Âëàäèìèð Åëü÷åíêî íàçíà÷åí ïîñëîì Óêðàèíû â Ðîññèè

Âëàäèìèð Åëü÷åíêî íàçíà÷åí ïîñëîì Óêðàèíû â Ðîññèè

Ïîñîë Óêðàèíû â Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè Âëàäèìèð Åëü÷åíêî âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ Ïðåçèäåíòîì Óêðàèíû â Êèåâå 2 èþëÿ 2010 ã.

Post a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Translate »